Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА „Инфо Медия България” ЕООД

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате сайта novapress.today и novapress.bg на „Инфо Медия България” ЕООД, вписан в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 203016780, със седалище и адрес на управление град София, бул. България № 5, наричано за краткост ИМБ.

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

 • „ПОТРЕБИТЕЛ“ е всяко физическо лице, което използва сайта на novapress.today и novapress.bg;

 • „УСЛУГА/и“ на сайта включват:

– достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

– участие във форумите на сайта чрез коментиране, оценяване и докладване на модератор на вече публикувани мнения;

– ИМБ

 • „ПАРТНЬОР“ е всяко лице, с което ИМБ се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на регистрираните за услугата Потребители на сайта.

 • „ЗЛОНАМЕРЕНИ АТАКИ НА ТРЕТИ ЛИЦА“ – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service – претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

 • САЙТЪТ НА „ИМБ” ЕООД е с два домейна : novapress.today и novapress.bg
 

I. Предмет на Общите условия

Чл. 1 (1)Тези общи условия представляват Договор между потребителите на novapress.today, с който потребителите получават правото да използват безплатно услугите на сайтa за лични и нетърговски цели, при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между потребител на услугите на сайта и ИМБ.

(2) Интернет сайтът novapress.today е собственост на ИМБ, достъпен чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащи файлове, софтуер, програми, текст, звук, картина, видео, изображение и др.

Чл. 2 (1) Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страниците, потребителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължават да ги спазват.

(2) В случай, че Вие като потребител не Сте съгласен с настоящите Общи условия , то моля, не използвайте сайта novapress.today и novapress.bg.

Чл. 3 (1) Посредством ползването на интернет сайта novapress.today и novapress.bg, потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайта информация, възможност за публикуване на материали и/или коментари във връзка със съдържанието, публикувано на сайта, както и други.

(2) Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта могат да бъдат променяни едностранно, по преценка на ИМБ.

II. Условия за ползване на сайта

Чл. 4 Всички потребители получават правото да използват услугите на сайта,  единствено за лични/нетърговски цели при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия

Чл. 5 Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с разпоредбите на действащото българско законодателство.

Чл. 6 (1) Потребителите имат право да публикуват материали на сайта, като визуализирането на материалите на сайта ще става само след одобрение от страна на модератор на ИМБ.

(2) С изпращането на имейл с новина/сигнал до администратор на novapress.today и novapress.bg, потребителят се съгласява и отстъпва на ИМБ всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право ИМБ да използва материалите и/или части от тях неограничен брой пъти по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права.

(3) Потребителят гарантира, че в качеството си на автор на произведението (снимка и/или видео) притежава изключителното право да използва създаденото от него произведение.

(4) Потребителят се съгласява, че ИМБ има право, но не и задължение да използва по какъвто и да е начин, по смисъла на настоящите Общи условия, материала, който потребителят изпраща.

(5) Потребителят с изпращането на имейл декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.

Чл. 7 (1) Потребителите имат право да публикуват коментари на сайта, като следва да имат предвид факта, че публикуването на коментар(и) към конкретни материали на сайта първо преминава през филтър на СПАМ защита, и след това се удобряват за публикуване.

(2) ИМБ не носи отговорност за изразените от потребителите мнения/коментари.

Чл. 8 (1) Съдържанието на novapress.today и novapress.bg се определя от ИМБ, като също така има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики и/или материали.

(2) ИМБ има право да променя параметри и характеристики на сайта, да променя условия и възможности за ползването му, да спира или прекратява тяхното ползване. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

III. Права и задължения на страните

Чл. 9 ИМБ се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн посредством бисквитки и други подобни технологии. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Чл. 10 Във връзка с обработването на лични данни от страна на ИМБ в качеството му на администратор, потребителите имат следните права:

а) На информация съгласно чл. 15 от ОРЗД относно лични данни на ПОТРЕБИТЕЛ, които биват обработвани;

б) На коригиране и попълване на лични данни на потребител, съгл. чл. 16 от ОРЗД, ако тяхното съдържание е неправилно или непълно;

в) На изтриване без ненужно забавяне на лични данни на потребител, когато е приложимо някое от подробно посочените в чл. 17 от ОРЗД основания за това;

г) На ограничаване на обработването на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 18 от ОРЗД предпоставки;

д) На възражение по чл. 21 от ОРЗД срещу обработване на лични данни на потребител, което възражение произтича от основания, свързани с конкретната ситуация на съответния потребител;

е) На преносимост на лични данни на потребител, когато е налице една от посочените в чл. 20 от ОРЗД предпоставки;

ж) На подаване на жалба до съответния компетентен надзорен орган във връзка с обработката на лични данни, а именно – Комисия за защита на личните данни.

з) Доколкото обработката на лични данни се основава само и единствено на съгласие от страна на потребителя, то той има право да го оттеглите по всяко време. В този случай ИМБ ще преустанови обработката на личните данни на потребителя, която се базира само на неговото съгласие, незабавно.

Чл. 11 ИМБ може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг (своите и на Партньори).

Чл. 12 ИМБ има право (но не и задължение) да инсталира върху компютрите на даден потребител „бисквитките“ (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата чрез Интернет сървъра върху твърдия диск на потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за потребител, като го идентифицират и за проследяване на действията му. „Бисквитките“ се използват с цел оптимизация и осигуряване на пълно и качествено ползване на функционалностите на сайта.

Чл. 13 (1) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на бисквитки и други технологии за целите на директния маркетинг без профилиране – нетаргетирана банерна реклама. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до ИМБ на следния адрес или email за контакти:  info@novapress.bg

(2) Не се смята за директен маркетинг изпращането на информация за промени в Oбщите условия за ползване на сайтa.

Чл. 14 (1) ИМБ си запазва правото да организира игри без/с различни награди, предоставени от ИМБ или от трети страни.

(2) ИМБ обявява условията на игрите на сайта. Тези условия се считат за неделима част от Общите условия на „ИМБ” ЕООД и могат да бъдат променяни по всяко време.

Чл. 15 (1) ИМБ прави всичко възможно, за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. ИМБ не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на ИМБ за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

(2) ИМБ не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на сайта.

Чл. 16 ИМБ  не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в  сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

Чл. 17 ИМБ има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

Чл. 18 ИМБ си запазва правото да прецени дали да предостави данни за потребителя, да отстрани или ограничи потребителски действия, които по своя преценка счита за неприемливи, както и в случай, че има основателни съмнения за нарушаване на настоящите Общи условия.

Чл. 19 ИМБ си запазва правото да преустанови предоставянето на горепосочените безплатни услуги чрез публикуване на съобщение на сайта.

Чл. 20 Потребителите получават възможност за достъп до сайтове на партньори на ИМБ, като използват съществуващата регистрация. При регистрацията си в сайта на съответния партньор, потребителите ще дават изрично съгласие ИМБ да предостави на партньора данните от регистрацията им в сайтовете на ИМБ.

IV. Заключителни разпоредби

Чл. 21 ИМБ си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия, като своевременно публикува тези промени в сайта.

Чл. 22 За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Тези условия са потвърдени от управителните органи на „Инфо Медия България“ ЕООД на 23.11.2020 г.

Back to top button