Бизнес

Как бизнесът може да стане по-печеливш? Гълъбин Гълъбов от БАЕЗ дава безценни съвети! (интервю)

Гълъбин Гълъбов е изпълнителен директор и председател на УС на БАЕЗ ЕАД от юни 2022 година.

Има над 29 г. професионален опит в банковата и застрахователната сфера, от които над 19 г. – управленски опит.

БАЕЗ започва издаване на такива полици и при сделки за износ, казва изпълнителният директор и председател на УС на БАЕЗ.

– Г-н Гълъбов, през последните няколко години се засилва популярността на застраховки “Гаранции”, особено при възлагане на обществени поръчки. Може ли да разкажете в какви случаи този продукт е подходящ и какви са неговите преимущества за българските компании?

– С промяна в Закона за обществените поръчки (ЗОП) от 2016 година се допусна за гарантиране на договорни задължения, освен банкови гаранции, фирмите изпълнители да използват и застраховки “Гаранции”.

В ЕС делът на банковите гаранции е около 85%, а този на застраховките – около 15%, с изключение на Италия, където това съотношение е в обратна пропорция.

Промените в ЗОП дадоха възможност фирмите изпълнители да могат да представят застраховки “Гаранции”, чиято стойност варира между 15 и 30% от стойността на договора. Те могат да се използват както при поръчки по ЗОП, така и за гарантиране изпълнението на договори, сключени извън ЗОП, независимо дали бенефициентите са публични, или частни компании.

Този продукт може да се ползва и за поддръжка, след като даденият проект е изпълнен и приет от възложителя. Основните разлики между първите две застраховки са в размера и в срока на застрахователно покритие.

– Какви са останалите полици и за какво могат да се използват?

– Застраховката “Гаранции” за поддръжка обикновено съставлява около 30% от стойността на полицата за добро изпълнение, но за сметка на това може да обхване доста по-дълъг период, достигащ в някои случаи и до 10 години.

В общия случай издателят на застраховката за добро изпълнение издава и застраховка за поддръжка, която на практика започва да действа, след като първата застраховка изтече, т.е.

за компанията издател не е възможно да има щета и по двете застраховки едновременно

Третият тип са застраховките “Гаранции” за авансово плащане, които обезпечават целевото разходване на средства, отпуснати от бенефициента на изпълнителя за реализация на даден проект. Тяхната стойност варира между 20 и 100% от стойността на договора в зависимост от типа му.

При инфраструктурни проекти например, където има няколко етапа с междинно актуване и поетапно отпускане на средства, авансовото плащане е 20-30%, докато при договори за доставка авансовото плащане може да е и 100%, за да бъде успешно закупено и доставено дадено оборудване.

Стойността на четвъртия тип застраховка “Гаранции” за дължимо плащане към държавна структура е 100% – за цялата дължима сума.

Петият възможен тип застраховка “Гаранции” за участие в търг не се прилага в България. Стойността е около 4-5% от размера на референтната стойност на търга. Застраховката гарантира, че при спечелване на търга фирматапобедител ще подпише договор за изпълнение. В някои страни на ЕС законът изисква застрахователят, издал този тип застраховка, да издаде и застраховка за добро изпълнение.

– Какви са предимствата на застрахователните спрямо банковите гаранции?

– За разлика от банковите гаранции, застраховките “Гаранции” не изискват блокиране на средства или друг вид обезпечение. Това позволява фирмите изпълнители да разполагат и да оперират с повече оборотни средства, респективно – да участват в повече поръчки и проекти, и по този начин да генерират по-висок финансов резултат от дейността си. Застраховката поставя в позицията на печеливши всички участващи – фирмите, застрахователните компании и държавата, доколкото по-високите финансови резултати са свързани и с увеличаване на приходната част на бюджета под формата на по-голям размер данък печалба.

В тази връзка считам за целесъобразно този инструмент да се използва от всички публични бенефициенти, както и в случай че е необходимо – да бъдат направени съответните промени в нормативната рамка.

– Каква информация изисквате от фирмите за сключване на застраховка “Гаранции”?

– Изискваме информация от кандидата за застраховане, която да ни позволи да оценим риска

на проекта и възможността да упражним регресното си право в случай на настъпило застрахователно събитие и платена от нас щета. Оценката включва: анализ на договора, който ще застраховаме; финансови отчети на кандидата за застраховане за последните две години; опит в реализация на този тип проекти; проекти в процес на изпълнение (фаза на завършеност и спазване на бюджета); информация дали ще изпълнява проекта със собствени средства, или с авансово плащане от бенефициента; дали ще ползва подизпълнители и дали те ще имат застраховки за това.

– Какви са водещите фактори при решението дали ще поемете даден риск, при какви условия и каква цена?

– БАЕЗ има собствен рейтингов модел за оценката на риска и неговото ценообразуване, който разработих за компанията на база на дългогодишния ми опит в банковото дело и застраховането. На база на този рейтингов модел БАЕЗ успя да получи презастрахователно покритие от водещи световни презастрахователи от началото на годината. Моделът се адаптира, калибрира и надгражда от колегите ми в БАЕЗ на база на опита, който трупаме.

Количествената информация се анализира и сравнява спрямо определени отправни критерии, като по този начин параметризираме нашия рейтинг модел. Решение за застраховане, както и при какви условия и цена, взимаме на база на сравнението на количествените финансови показатели на фирмата в три основни направления (ликвидност, задлъжнялост и доходност) със средните за конкретния икономически сектор и покритието на предложения риск с финансовите показатели от фирмата.

– Какви са следващите насоки, в които БАЕЗ работи в развитието на този продукт?

– В края на 2022 г. БАЕЗ стартира чрез КФН нотификация на регулаторите в държави членки на ЕС (с изключение на Италия), – относно желанието ни да издаваме застраховки “Гаранции” за изпълнение на договори за износ на стоки и услуги на български фирми пред чуждестранни бенефициенти, регистрирани на тяхна територия. Процесът е сложен и изискващ ресурси от дружеството, но смятаме по този начин допълнително да подпомагаме износа на българските фирми.

За реализиране на тази цел правим обучения на нашите партньори, представяме продукта пред потенциални клиенти на индивидуални и групови срещи. Имайки самочувствието, че сме една от водещите компании в страната като ноу-хау в тази област, и осъзнавайки отговорността си на държавна агенция, чиято основна задача е да подпомага експорта на българските фирми,

правим всичко възможно и да “обучим пазара”, запознавайки фирмите с удобствата и улесненията за тях при ползване на този финансов продукт.

За да сме близо до потенциалните си клиенти, продължаваме инициативата с ББР за съвместно представяне на продуктите ни пред фирми от основните градове в страната, като на 21 март ще бъдем в Пловдив, а на 22 март в Бургас.

За тези, които не могат да посетят корпоративните ни събития, предоставяме алтернатива за индивидуална онлайн консултация чрез дигиталната ни платформа в официалната интернет страница на дружеството.

Източник: 24chasa.bgПодобни Статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button