Бизнес

От БАЕЗ обясниха положителното значение на застраховките им

Гълъбин Гълъбов е изпълнителен директор и председател на УС на БАЕЗ ЕАД от юни 2022 година. Има над 29 г. професионален опит в банковата и застрахователната сфера, от които над 19 г. – управленски опит.

С нов продукт улесняваме достъпа на малки и средни предприятия до банково финансиране, казва изпълнителният директор на БАЕЗ

– Разбрахме, че издавате застраховки “Гаранции за български фирми за изпълнението на договори с чуждестранни контрагенти”. Бихте ли казали как оценявате дали да поемете определен риск?

– Застраховките са няколко типа – за добро изпълнение, за поддръжка, за авансово плащане, както и друг вид, който не се използва в България – за участие в търг. БАЕЗ разполага със собствен рейтингов модел, който включва параметризиране на някои качествени и оценка на количествени показатели за фирмата и проекта, както и рисковите компоненти на договора, изпълнението на който застраховаме.

Количествените показатели включват оценка на финансовото състояние на фирмата като ликвидност, доходност и задлъжнялост, както и покритие на риска с някои от финансовите показатели. А качествените включват оценка на опита на фирмата в изпълнение на същия тип проекти, свободния й капацитет за изпълнението му и няколко други ключови за оценката.

Освен тези типични за всеки риск анализатор фактори за оценка БАЕЗ, бидейки държавна застрахователна компания със специфични цели за стимулиране експортния потенциал на българските фирми и подпомагане политиките на правителството, прилага и други допълнителни критерии. При оценката на риска вземаме предвид каква е добавената стойност за БВП на страната.

При износа на стока или услуга, реализирана предимно с произведени в България компоненти, гледаме на риска по-благосклонно,

защото изпълнението на този договор повишава БВП в по-голяма степен, отколкото при продукт, който е произведен с предимно вносни компоненти.

От друга страна, за вътрешния пазар сме по-либерални при застраховане на изпълнението на проекти, които подпомагат зеления преход на българската икономика – имаме издадени гаранции за изграждане на фотоволтаични централи, за доставка на електробуси за ключови общини и други проекти със сходен ефект.

Предстои публикуването на сайта ни на калкулатор за спестените въглеродни емисии от реализацията на проектите, които сме гарантирали

При БАЕЗ зелено е не само логото, но и нашето мислене.

– Този подход го прилагате само по отношение на застраховките за гаранции или при други продукти с експортна насоченост?

– Стремим се да прилагаме същия подход и при другите ни продукти, с които стимулираме развитието на експортния потенциал на българските фирми – при застраховки на предекспортно финансиране и застраховки на търговски риск, свързани с износа. При тях също вземаме предвид доколко съставните части на дадено експортно изделие са изработени в България, за да оценим неговия принос за увеличаване на БВП.

Уверени сме, че чрез стимулирането на нетния износ БАЕЗ подпомага и процеса на включване в еврозоната. Освен твърдите критерии от Маастрихт е важно как страната изпълнява и степента на конвергенция на доходите към средноевропейските, измерени през паритета на покупателна способност.

И последно, но не по значение, за успешното включване в еврозоната икономиката ни следва да бъде преструктурирана така, че да се намали нейната изложеност на външни шокове, т.е. да се намалят възможностите за вносна инфлация. В този смисъл всяка стока, произведена в България на по-ниска цена от вносна такава, следва да бъде разглеждана като износ, т.е. стимулирана по същата тази причина – увеличава БВП на страната и намалява изложеността на икономиката ни на външни шокове.

– Освен подпомагане на износа на българските фирми с какво БАЕЗ подпомага компаниите на вътрешния пазар?

– БАЕЗ улесняване на достъпа на малки и средни предприятия (МСП) до банково финансиране, която дейност е дефинирана в Закона за експортно застраховане. БАЕЗ стартира нов продукт “МСП финансови партньори”

за работещи фирми, които нямат достатъчно обезпечение за получаване на кредит

в условията на все повече рестриктивни изисквания на банките.

Кредитополучателите следва да имат поне 30% приемливо за банката обезпечение за гарантиране на кредита им, а ние предоставяме застраховка за разликата до 100%, т.е. ние предлагаме до 70% покритие. Другата съществена разлика е, че при щета БАЕЗ плаща пропорционално на реализираното от банката обезпечение, учредено от клиента. С други думи, в случай че банката реализира обезпечение за половината стойност от предварително договореното, ние също й плащаме половината от нашето покритие, а след продажбата на другата част плащаме останалото покритие.

Думата “партньори” фигурира в заглавието на продукта, за да отрази неговия замисъл,

защото всеки участник е мотивиран да не се стига до щета, защото има риск от загуба на обезпечение за клиента, на недостатъчно плащане от БАЕЗ за банката, както и от щета за БАЕЗ. Смятаме, че банката има първите сигнали за влошаване при клиента и сме предвидили в такива случаи да ни информира и заедно да намерим изход от експозицията според възможностите на клиента, което е парньорски подход.

В тази връзка БАЕЗ се отказва от правото си едностранно да оттегли покритието си по кредита, което притесняваше до момента банките да приемат нашето високоликвидно обезпечение. Именно прехвърлянето на част от отговорностите към клиента и банката са причината продуктът да е по-евтин от стария “Застраховка кредити и финансирания”, защото смятаме, че рискът за нас е по-нисък.

Напълно разбираме, че МСП са разположени на територията на цялата страна. В стремежа си да сме по-близо до тях, през ноември ще представим продуктите на БАЕЗ пред фирмите в Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе и София на поредица от срещи, които смятаме да станат редовни.

В допълнение разработваме и дигиталните си канали за връзка с клиентите, чрез които представителите на бизнеса ще могат да се включат в редовни видеоконферентни срещи, както и да си насрочат индивидуална среща с наш консултант.

Информация: вестник 24 часа

Подобни Статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button