Бизнес

Гълъбин Гълъбов, БАЕЗ: Улесняваме достъпа на българските фирми до финансиране

Стимулираме експортния потенциал на българските фирми и улесняваме достъпа им до финансиране, казва изпълнителният директор на БАЕЗ.

– Г-н Гълъбов, от няколко месеца представлявате и участвате в управлението на БАЕЗ ЕАД като председател на УС. Какви са приоритетите ви по отношение дейността и развитието на дружеството?

– Основният приоритет на Българската агенция за експортно застраховане (БАЕЗ) в качеството ѝ на специализирано застрахователно дружество с принципал Министерството на икономиката и индустрията е компанията да продължи да се придържа към провеждане на държавната политика за стимулиране на експортния потенциал на българските фирми и за улесняване на достъпа на малките и средните предприятия до финансиране.

С цел да предоставим по-широк обхват застрахователно покритие дейността на дружеството е разделена в две направления – за собствена сметка и за сметка на държавата. Дейността за сметка на държавата е важна, стимулираща мярка и целенасочена политика на правителството, насочена към българските износители, тъй като държавата гарантира изплащането на обезщетения посредством ежегодно заделяни средства в държавния бюджет. По линия на застраховките на БАЕЗ за собствена сметка осъществяваме покритие на търговски сделки и проекти на вътрешния пазар и в страните от ЕС и от ОИСР.

Фокусът ни е да осигурим на българските предприятия адекватни решения

за осъществяване на търговската им дейност, да бъдем техен пълноценен партньор при управлението на риска, да насърчаваме разширяването на бизнеса им на нови пазари, както и да гарантираме сигурността на техните вземания, проекти и инвестиции в чужбина. Същевременно ще продължаваме да осъществяваме подкрепа на компании в приоритетни за икономиката на страната отрасли.

Различният мащаб, профил и сектор на компаниите предполагат различни потребности и съответно кореспондират с различни механизми за финансиране, гарантиране и застраховане.

Ето защо друг наш приоритет е разработването на нишови и специализирани застрахователни решения, които да обезпечават вземанията и да гарантират изпълнението на проекти на български компании, независимо от сегмента, в който попадат.

С цел БАЕЗ да отговаря в максимална степен на необходимостта от гаранционен/застрахователен инструмент работим и ще продължаваме целенасочено да работим върху разширяване на продуктовия ни асортимент.

– До каква степен българските малки и средни предприятия възприемат застрахователните продукти за експортно застраховане като важен инструмент за повишаване на тяхната конкурентоспособност и увеличаване на търговския им потенциал?

– Предвид нестабилната икономическа и политическа обстановка в национален и световен мащаб в последните няколко години, белязани от кризите, породени от COVID-19, военния конфликт в Украйна и повишаването на цените на енергоносителите, експортноориентираните български компании развиват бизнеса си все по-професионално.

Прави впечатление, че все повече дружества търсят инструмент за намаляване на риска при навлизане на нов пазар или при осъществяване на търговска дейност при условията на отсрочено плащане. В потвърждение на горното към края на септември 2022 г.:

1. Застрахованият търговски оборот в БАЕЗ е малко над 3 млрд. лева (от които 1,5 млрд. лева за износ), което представлява ръст с над 4% (респективно с над 2%), съпоставено със същия период за 2021 г.

2. За сделките, които не се отчитат по оборот, общата застрахована експозиция за търговски риск в БАЕЗ е малко над 9,6 млн. лева (от които 1,8 млн. лева за износ), което представлява ръст с 30% (респективно с над 93%).

В допълнение към това позитивно обстоятелство – повишаването на застрахователната грамотност на българските компании, планираме няколко инициативи за осигуряване на по-висока степен на информираност по отношение както на познатите, така и на новите ни продукти.

През ноември предстои реализиране на “Роуд шоу” – инициатива със съвместното участие на ИАНМСП и ББР,

която се състои от поредица от корпоративни срещи с бизнеса в София и в по-големите регионални градове на страната. Допълнителна информация за кампанията ще бъде оповестена в най-кратък срок на официалната ни интернет страница.

– Наскоро излезе публикация в медиите относно предоставяне на ново застрахователно решение от БАЕЗ, специално разработено за банки и малки и средни предприятия. Бихте ли разказали малко повече за застраховката и за нейните преимущества?

– Благодаря за проявения интерес. Бих искал да отбележа, че застраховката е предназначена за застраховане на кредити на малки и средни предприятия за оборотно финансиране и осигурява няколко елемента на защита.

На първо място, тя гарантира задълженията на кредитополучателя към финансиращата институция в случай на настъпване на пълна изискуемост на застрахования кредит.

На второ място: застраховката позволява на българските компании, от една страна, да получат по-голям размер финансиране и от друга, да обезпечат кредита си до 70%.

Предимство на продукта е, че застраховката се третира като първокласно, високоликвидно обезпечение и се ползва от финансовите институции като инструмент за намаляване на техните провизии по застрахованата кредитна сделка. Максималният размер на застрахован кредитен лимит е 1 милион лева за микро- и малки фирми, респективно 2 милиона лева за средни фирми. Специфичното при този продукт е, че изплащането на застрахователно обезщетение от БАЕЗ се осъществява след реализиране на поне едно от учредените по сделката обезпечения, различни от застраховката.

Размерът на обезщетението се определя пропорционално на реализираното от банката друго/и обезпечение/я по кредита. По този начин бихме искали да мотивираме банката да осъществява регулярен мониторинг и управление на кредита, както и в случай на застрахователно събитие коректно да оцени, контролира и ликвидира другото обезпечение, а не да разчита изцяло на застраховката от БАЕЗ.

Фирмите, чиито кредити бихме застраховали по тази схема, следва да отговарят на определени критерии за ликвидност, ефективност и задлъжнялост.

Основната ни цел е да подпомогнем дружества с добър кредитен профил и успешен бизнес модел,

които не разполагат с достатъчен размер активи, имущество или свободни средства за обезпечаване на свой кредит за оборотни средства.

– В период на икономически и политически сътресения с какъв инструментариум за овладяване на негативните последствия върху бизнеса разполагате? Какви са вашите препоръки към мениджмънта на българските компании?

– Повечето от нашите продукти са добре познати на компаниите, с които имаме установени бизнес взаимоотношения. Както вече споменах, ще се опитаме чрез планираните корпоративни събития да достигнем до фирмите, на които все още не сме познати или които не са ползвали нашите застрахователни продукти.

Активно се стремим да представим и продуктите, които са сравнително нови за компанията, и най-вече да намерим подходящото решение за всеки индивидуален клиент.

През изминалото лято подновихме специално разработена през 2021 г. Застраховка на търговски риск за микро-, малки и средни предприятия при нови оптимизирани условия, като разширихме обхвата на застрахователно покритие и на лимит на отговорност. Последва разработването на специализираното ни застрахователно решение за застраховане на кредити на малки и средни предприятия за оборотно финансиране, което предлагаме от началото на този месец.

Съвсем скоро стартирахме проект по разработване на застраховка “Гаранции за чуждестранни бенефициенти, регистрирани на територията на ЕС”. Имаме амбицията да предоставяме този продукт в най-близко бъдеще. Застраховката ще бъде алтернатива на банкова гаранция с тази разлика, че ще бъде бърз, лесен и надежден инструмент за обезпечаване на проекти при много по-ниски разходи и без необходимост от блокиране на оборотни средства.

Една от нашите цели е да работим в тясно сътрудничество с институции с основен акционер държавата и по-специално с ИАНМСП и ББР, с които имаме много сходна мисия и допълващи се продукти, с браншовите и работодателските организации, със службите по търговско-икономически въпроси (СТИВ).

В последните няколко години секторът на финансовите услуги се развива изключително динамично, на пазара се предлага широка гама от финансови и застрахователни услуги, програми за финансиране и безвъзмездна помощ. Препоръката ми към мениджмънта и представляващите българските компании е да бъдат информирани, да проучват обстойно предлаганите на пазара финансови инструменти и да се консултират с професионалистите в областта с оглед да намерят оптимално решение за развитие или защита на своя бизнес.

CV:

Гълъбин Гълъбов е изпълнителен директор и председател на УС на БАЕЗ ЕАД от юни 2022 г. Има над 29 г. професионален опит в банковата и застрахователната сфера, от които над 19 г. – управленски опит.

Д-р по икономика в УНСС

Магистър по бизнес администрация от бизнес училище “Xенри Б. Типи”, Университет на Айова, САЩ

Магистър по икономика в УНСС

Информация: 24chasa.bg

Подобни Статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button