Бизнес

„Градус“ АД опроверга казаното от Илчовски с доказателства

„Градус“ АД представя на вниманието на обществеността обобщена справка за покупките и продажбите на основни зърнени култури в дъщерно дружество „Градус – 3“ АД. Целта на справката е анализ между средните покупни и продажни цени на дружеството и тези на лицето Светослав Илчовски.

Следва да се има предвид, че цените се влияят от редица фактори като:
• Отдалеченост на нашата база и тази на доставчика;
• Времеви период на сключването на сделката;
• Наличие и размер на авансово плащане по сделката;
• Качеството на доставените култури;

Анализ на покупките

През 2017 година от г-н Илчовски за закупени следните култури: слънчоглед, пшеница и царевица. При пшеницата и царевицата отклонение от средните цени няма. При слънчогледа се наблюдава несъществена разлика от 3% в полза на “Градус – 3” АД, като тази разлика е вследствие на следните фактори:

1. “Градус – 3” АД е платило авансово приблизително 30% от покупките от г-н Илчовски през 2017 година;
2. По-ниското качество на част от доставената продукция;
3. Доставката на част от стоките за сметка на купувача;

През 2018 година от него е закупена царевица. Отклонението в средната цена отново е около 3%, но този път в полза на лицето Илчовски.

През 2019 година са закупени церeвица и пшеница с отклонение отново 3% в полза на лицето Илчовски, докато при слънчогледа разликата е 5 % в обратна посока. Флуктоациите са естествени и са изцяло функция на пазарни фактори.

През 2020 година е закупена царевица без отклонение от средната цена. За периода 01.01-30.04.2021г. не са сключвани сделки с въпросното лице.

Анализ продажбите

Слънчоглед 1 962 985лв., или 0.8 % от консолидираните продажби на „Градус“ АД

През 2017 г. Илчовски също купува от Градус 3, но предимно пшеница и ограничени количества слънчоглед. На 24.10.2017 г., Градус 3 продава на ЕТ Светослав Илчовски 3 633.305 тона слънчоглед на цена от 540 лева без ДДС на тон или 1 961 984.70 лева без ДДС за цялото количество слънчоглед. С тази сделка Градус 3 реализира количество слънчоглед, първоначално предназначено за негов контрагент, с който има сключен дългосрочен форуърд договор за доставка на слънчоглед при цена от 660 лева на тон без ДДС. Поради неизпълнение от страна на купувача по въпросния договор след като Градус 3 вече е било осигурило предварително заявените количества, Градус 3 е трябвало да намери бързо купувач, за да го реализира макар и на загуба (в случая по цена от 540 лева на тон без ДДС по сделката с Илчовски).

Впоследствие, с оглед установените между Градус 3 и ЕТ Светослав Илчовски трайни и, към онзи момент, добри търговски отношения, Градус 3 продължава да изкупува допълнителни количества слънчоглед на цена от 640 лева без ДДС на тон. Поради продължаващия ангажимент на Градус 3 да изкупува големи количества слънчоглед и постигнато съгласие между страните покупните цени да бъдат изравнени с продажната цена на тези единствена сделка и то за ограничено количество с оглед на оборотите между страните. Резултатът от тези насрещни операции е, че нито една от страните не реализира печалба или загуба. По насрещните доставки са извършени ефективни плащания в пълен размер на дължимата цена на 12.12.2017 г., съответно 13.12.2017 г. За разлика от г-н Илчовски, Градус АД е предоставило на регулаторните органи пълният пакет счетоводни документи в това число фактури, приемо-предавателни протоколи за приемо-предаване на стоката, кредитни известия за корекция в цената на доставената стока и протоколи на основание чл.163а, ал.2 ЗДДС, които ясно оборват всякакви твърдения за фиктивност на сделките.

През същата година Градус 3 продава на Илчовски и пшеница за 2 774 990 лв. Тази сделка отново е ограничена и представлява едва 1.13 % от консолидираните продажби на “Градус” АД. Стоката е реализирана с 10% отклонение от средните продажни цени на Градус – 3 АД за този вид култура в полза на лицето Илчовски, тъй като продажбата е извършена в разгара на сезона, когато цените са най-ниски. Пшеницата е закупена от трима други доставчици и е реализирана печалба за
дружеството.

През 2018 година е направена сделка за несъществена сума в размер на 176 хил.лв.

В следващите години продажби към г-н Илчовски не са се състояли. През 2018 г. се наблюдаваха сериозни сътресения в Турция, където Групата реализира значителни количества слънчоглед. От 01 Януари 2018г. до 01 Август 2018г. турската лира се обезцени с повече от 40 % или от 3.76 лири за 1 долар до 6.54 лири за 1 долар, което доведе до ниска платежоспособност на контрагентите ни в тази държава. Тези обстоятелства накараха Групата да се съсредоточи върху сделки с по-голям марж на печалба, по-нисък риск и по-малък обем на сключените сделки. Всичко това е подробно описано в годишен консолидиран доклад за дейността на Градус АД за 2018 г.

Това е видно и от изнесените данни за обемите на сключените сделки по години:

Заключение

Предоставените счетоводни данни доказват по един безапелационен начин, че:
• Всякакви твърдения на г-н Илчовски за фиктивни сделки между него и “Градус” АД противоречат на фактологията;
• Всякакви твърдения от г-н Илчовски, че е продавал земеделска продукция на “Градус” АД на значително занижени цени не отговарят на истината;
• Всички сделки между Градус – 3 и г-н Илчовски се осъществяват на цени, съпоставими с пазарните и в съответствие с пазарните фактори, което допълнително оборва всякакви твърдения за какъвто и да било натиск върху него.

Подобни Статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Back to top button